మహావిద్యాపీఠం అష్టాంగం 22-07-2019


స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీవికారి నామ సంవత్సరే,
దక్షిణాయనే ,గ్రీష్మఋతౌ
ఆషాఢమాసే, కృష్ణపక్షే
పంచమ్యాం ఇందువాసరే
పూర్వాభాద్ర నక్షత్రే

శ్రీ ఆదిగురో: పరశివస్యాజ్ఞయా ప్రవర్తమాన తాంత్రిక శాక్తమాన
షట్త్రింశ తత్త్వాత్మక సకల ప్రపంచ సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధానా నుగ్రహ కారణ్యా: శ్రీపరాశక్తే: ఊర్ధ్వ భూవిభ్రమే
నంఘ్రాణ తత్వ మహాకల్పే
దంచక్షు స్తత్వ కల్పే
ధం త్వక్తత్వ మహాయుగే
ఖం సదాశివ తత్వ యుగే
ధం త్వక్త త్వ పరివృత్తే.
చం కళాతత్వే శ్వరానంద వర్షే
అం అ: లక్ష్మీ ఋతౌ
అం చిత్ర నిత్యామాసే.
:ఏం నీలపతాక తిథినిత్యాయాం
లుం కులసుందరి దిననిత్యాయాం
ఔం జ్వాలామాలిని కాలనిత్యాయాం,
పం వాక్ తత్వేశ్వరానంద దివసే
చం జ్ఞానానందనాథవాసరే
భగవత్యాఖ్య ఏకారోదయ ఘటికాయాం.
శుభం ————-జయం
మతిం ధర్మే గతిం శుభాం
గో సంరక్షణ మన సంరక్షణ

Leave A Comment