మహావిద్యాపీఠం అష్టాంగం 12-08-2019

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీవికారి నామ సంవత్సరే,
దక్షిణాయనే ,వర్షఋతౌ
శ్రావణమాసే, శుక్లపక్షే
ద్వాదశ్యాం ఇందువాసరే
పూర్వాషాఢ నక్షత్రే

శ్రీ ఆదిగురో: పరశివస్యాజ్ఞయా ప్రవర్తమాన తాంత్రిక శాక్తమాన
షట్త్రింశ తత్త్వాత్మక సకల ప్రపంచ సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధానా నుగ్రహ కారణ్యా: శ్రీపరాశక్తే: ఊర్ధ్వ భూవిభ్రమే
నంఘ్రాణ తత్వ మహాకల్పే
దంచక్షు స్తత్వ కల్పే
ధం త్వక్తత్వ మహాయుగే
ఖం సదాశివ తత్వ యుగే
ధం త్వక్త త్వ పరివృత్తే.
చం కళాతత్వే శ్వరానంద వర్షే
అం అ: లక్ష్మీ ఋతౌ
అ: మహానిత్య నిత్యామాసే.
:ఐం విజయ తిథినిత్యాయాం
ఓం సర్వమంగళ దిననిత్యాయాం
ఇం నిత్యక్లిన్న కాలనిత్యాయాం,
చం కళా తత్వేశ్వరానంద దివసే
పం స్వభావానందనాథవాసరే
మాలిన్యాఖ్య చకారోదయ ఘటికాయాం.
శుభం ————-జయం
మతిం ధర్మే గతిం శుభాం
గో సంరక్షణ మన సంరక్షణ

Leave A Comment