మహా విద్య పీఠం అష్టాంగం 10-07-2019

స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాన శ్రీవికారి నామ సంవత్సరే,
ఉత్తరాయణే,గ్రీష్మఋతౌ
ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే
అష్టమి/నవమ్యాం సౌమ్యవాసరే
చిత్త నక్షత్రే

శ్రీ ఆదిగురో: పరశివస్యాజ్ఞయా ప్రవర్తమాన తాంత్రిక శాక్తమాన
షట్త్రింశ తత్త్వాత్మక సకల ప్రపంచ సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధానా నుగ్రహ కారణ్యా: శ్రీపరాశక్తే: ఊర్ధ్వ భూవిభ్రమే
నంఘ్రాణ తత్వ మహాకల్పే
దంచక్షు స్తత్వ కల్పే
ధం త్వక్తత్వ మహాయుగే
ఖం సదాశివ తత్వ యుగే
ధం త్వక్త త్వ పరివృత్తే.
చం కళాతత్వే శ్వరానంద వర్షే
అం అ: లక్ష్మీ ఋతౌ
అం చిత్ర నిత్యామాసే.
:లుం కులసుందరి తిథినిత్యాయాం
లూం నిత్య దిననిత్యాయాం
ఆం భగమాలిని కాలనిత్యాయాం,
ఝం కాల తత్వేశ్వరానంద దివసే
అం ప్రకాశానందనాథవాసరే
విజయాఖ్య యకారోదయ ఘటికాయాం.
శుభం ————-జయం
మతిం ధర్మే గతిం శుభాం
గో సంరక్షణ మన సంరక్షణ

Leave A Comment