పీఠాన్ని సందర్శించిన గురువులు, శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి …

పీఠాన్ని సందర్శించిన గురువులు, శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామిజీ వారు

గురువులు, శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామిజీ గారు విద్యాపీఠానికి సందర్శించారు. ఎందరో భక్తులు వారిని దర్శించుకొని వారి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.

Leave A Comment