పీఠాన్ని సందర్శించిన గురువులు, గణపతి సచిదానంద స్వామి గారు

గురువులు, గణపతి సచిదానంద స్వామి గారు మఠాన్ని దర్శించారు. తమ అమూల్యమైన ప్రవచనాలను భక్తులకు బోధించారు.

Leave A Comment